Durrës 1

  • Postuar më 10/03/2021

Shfuqizuar me VKM Nr. 147, datë 10.03.2021 “Për shfuqizimin e vendimit nr. 62, datë 29.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Durrës, bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese

miratuar: 12.03.2020

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1 Durrës

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1 Durrës

3.Harta e projektimit urban, Zona 1 Durrës

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Durrës

5.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Durrës