Fushë-Krujë

  • Postuar më 12/10/2020

Fushë Krujë

Rishikim PDyV

në fuqi

miratuar: 10.12.2020

0.Vendim nr.256 date 10.12.2020 “Vendim per miratimin e PDyV per Zonen e Re te Zhvillimit 1, Njesia Administrative Fushe Kruje, Bashkia Kruje”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1 Fushë Krujë

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1 Fushë Krujë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1 Fushë Krujë

miratuar: 09.03.2020

0.Vendim nr.52 date 09.03.2020 “Vendim per miratimin e PDyV per Zonen e Re te Zhvillimit 1, Njesia Administrative Fushe Kruje, Bashkia Kruje”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1 Fushë Krujë

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1 Fushë Krujë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1 Fushë Krujë

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -1

5.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -2

6.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -3

7.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -4

8.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -5

9.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -6

10.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1 Fushë Krujë -7

11.Planimetri Skematike të kateve tip për Banesat Kolektive, Zona 1 Fushë-Krujë -1

12.Planimetri Skematike të kateve tip për Banesat Kolektive, Zona 1 Fushë-Krujë -2

13.Planimetri Skematike të kateve tip për Banesat Kolektive, Zona 1 Fushë-Krujë -3

14.Planimetri Skematike të kateve tip për Banesat Kolektive, Zona 1 Fushë-Krujë -4