Durrës 2+3

  • Postuar më 02/06/2020

Durrës 2+3

Shfuqizuar me VKM Nr. 361, datë 16.06.2021  “Për shfuqizimin e vendimit nr. 130, datë 13.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”

miratuar: 02.06.2020

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 3 Durrës

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 3 Durrës

3.Harta e projektimit urban, Zona 3 Durrës

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 3 Durrës

5.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 3 Durrës

6. Vendimi i Miratimit të Kryetarit për PDyV, Zona 3, Durrës