Prokurime

  • Postuar më 17/09/2021

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR Pune_Riforc pll nr 37 dhe 39

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit 

DT Sherbimet 8.4.21 Mbikqyrje Riforcim godina 2 pll

DT Pocedure e pershpejtuar rindertimi pune Loti 5

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit Loti 5

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit (11)

PROCEDURE_E_PERSHPEJTUAR_Shpallje_Pune_08.04.2021_

INSTITUTI KOMBÈTAR I TRASHÈGIMISÈ KULTURORE

Ministria e Kultures

MINISTRIA E KULTURÈS

PROCEDURE_E_PERSHPEJTUAR_Sherbimet_08.04.2021 Hartim projektim rrjeti kullimit

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit

PROCEDURE_E_PERSHPEJTUAR_Sherbimet_08.04.2021 Mbikq Sistem Koder Ishem

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit (9)

DT PROCEDURE_PERSHPEJTUAR__Sherbimet_Mbikqyrje Riforcimi 5 lote 7 pll

DT PROCEDURE PERSHPEJTUAR riforcimi i 5 loteve per 7 pallate

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit (8)

MINISTRAVE

DT PROCEDURE PERSHPEJTUAR Sistemim teritori 44 njesi banimi Ishmi

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit (7)

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit

njoftimin e kontratës dhe dokumentet e tenderit për çdo procedurë prokurimi që zhvillohet në kuadër të këtij akti

Projektvendim

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit

NJOFTI~1

Njoftimi i kontrates ne kuadër te procesit te rindërtimit (1)

Njoftimi i kontrates në kuadër të procesit të rindërtimit

Njoftim per publikim i kontratës IKTK

 

Njoftimi i kontrates për publikim

 

Contract Notice to be completed by the Responsible authority

 

DST_ banesat individuale dhe_infrastruktura shoqeruese 27.04.2020 final (1)

 

English_Reconstruction of individual houses – bidding documents

 

Proceset e Prokurimit për Programin EU 4 Schools

 

Statusi procedurave te Rindertimit 02.06.2020