Decisions

  • Posted on 29/06/2022


VENDIM Nr. 811, datë 13.12.2019 – PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 704, DATË 30.10.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2019, MIRATUAR PËR MINISTRINË E MBROJTJES, PËR RIKONSTRUKSIONIN DHE RINDËRTIMIN E BANESAVE TË PREKURA NGA TËRMETI I DATËS 21.9.2019, NË QARQET TIRANË DHE DURRËS”

VENDIM Nr. 887, datë 24.12.2019 – PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR PËR HARTIMIN DHE MIRATIMIN E PLANIT TË DETYRUAR VENDOR, SI DHE PROCEDURËS SË MIRATIMIT TË LEJEVE TË ZHVILLIMIT/NDËRTIMIT, NË RASTET E FATKEQËSISË NATYRORE

vendim-2019-11-27-750_Per shpalljen e gjendjes se fatkqesise natuyrore ne qarqet durres dhe tirane

vendim-2019-11-29-1_Per caktimin e drejtuesve qendrore te operacionit per menaxhimin e fatkeqesise natyrore ne qarqet durres dhe tirane

vendim-2019-11-29-751_Per disa shtesa ne VKM 750 dt 27.11.2019 te KM per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet tirane durres

vendim-2019-11-30-3_Per akomodimin e perkohshem te te demturave per shkak te fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres Tirane dhe lezhe ne strukturat akomoduese

vendim-2019-11-30-753_Per perkrahjen sociale dhe finaciare te familjeve te viktimave te termetit te dt 26 nentor 2019

vendim-2019-11-30-754_Per organizimin e akomodimit te perkohshem te te demturave per shkalk te fatkeqesise natyore ne qarqet Durres Tirane dhe Lezhe ne strukturat akomoduese

vendim-2019-12-05-4_Per caktimin e koordiantorit kombetar per vleresimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesia natyrore

vendim-2019-12-11-796_Amendimi i VKM 408_2015

vendim-2019-12-12-5_per propozimin e KM per zgjatjen e afatit te gjendjes se fatkeqesise natuore deri ne dt 31.03.2020

vendim-2019-12-13-810_Per propozimin e kuvendit per dhenien e pelqimit per zgjatjen e afatit te gjendjes se fatkeqesise natyrore

vendim-2019-12-16-6_Per menaxhimin e mbetjeve te krijuara nga termeti i dt 26 nentor 2019

vendim-2019-12-18-7_Per percaktimin e procedurave te administrimit dhe shperndarjes se mallraave dhuruar nga donatore te huaj

vendim-2019-12-18-143_vendim i Kuendit per dhenien e pelqimit per zgjatjen e afatit te gjendjes se jashtezakonshme

vendim-2019-12-24-878_Per funksionimin e Komitetit Shteteror te Rindertimit

vendim-2019-12-24-885_Amendimi i VKM 750_27_11_2019 per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore

vendim-2019-12-24-905_Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për kompensimin e shpenzimeve për akomodim dhe ushqim të të dëmtuarve nga fatkeqësia natyrore

vendim-2020-01-06-5_Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për perfitimin nga programi i granteve te rindertimit dhe projektet model

vendim-2020-01-06-6_Për kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e masave të rimëkëmbjes ekonomike

vendim-2020-01-06-7_Për kushtet dhe procedurën për shpronësimet dhe_ose shkëmbimin e pronës, për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit

vendim-2020-01-10-9_Per caktimin e AKPT njesi zbatuese per hartimin e PDyV

vendim-2020-01-10-10 vendim-2020-01-10-11_Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Rindërtimin

vendim-2020-01-22-45_Shpallja e zones se re per zhvillim_Shijak

vendim-2020-01-22-46_shpallja e zones se re per zhvillim_Lac_Kurbin

vendim-2020-01-29-61_shpallja e zones se re per zhvillim_Bubq_Kruje

vendim-2020-01-29-62_Shpallja e zones se re per zhvillim Durres_Durres

vendim-2020-01-29-63_Shpallja e zones se re per zhvillim_Fushe Kruje_Kruje

vendim-2020-01-29-64_Shpallja e zones se re per zhvillim_Kavaje_Kavaje

vendim-2020-01-29-65_Shpallja e zones se re per zhvillim Lac_Kurbin

vendim-2020-01-29-66_Shpallja e zones se re per zhvillim_Vore_Vore

vendim-2020-01-31-78_Shpallja e zones se re per zhvillim_NA_4_8_Zona 5 Maji_Tirane

vendim-2020-01-31-79_Shpallja e zones se re per zhvillim_NJA_1_Zona Autotraktori

vendim-2020-01-31-80_Shpallja e zones se re per zhvillim_NJA 6_Zona Kombinat

vendim-2020-01-31-81_Shpallja e zones se re per zhvillim_NJA 11_UBT_Tirane

vendim-2020-01-31-82_Shpallja e zones se re per zhvillim_Baldushk_Tirane

vendim-2020-01-31-83_Shpallja e zones se re per zhvillim_Ndroq_Tirane

vendim-2020-01-31-84_Shpallja e zones se re per zhvillim_Peze_Tirane

vendim-2020-01-31-85_Shpallja e zones se re per zhvillim_Vaqarr_Tirane

vendim-2020-01-31-86_Shpallja e zones se re per zhvillim_Zall Herr_Tirane

VENDIM~4

VKM Nr_44_date 22.1.2020_Shpallja e zones se re per zhvillim_Thumane_Kruje

VKM nr.904 dt 26.12.2019_për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës se perfitmit nga programet rindertimit